image1 image5 image2 image3 image4 image6

Publicaties

Sinds de oprichting van de CVN zijn diverse producten binnen de CVN of in samenwerking met andere partijen tot stand gekomen.

Eigen publicaties

CVN-publicatie: Wachttijdvoorspeller voor het langzaam verkeer (2014)

Bij de toepassing van wachttijdvoorspellers voor langzaamverkeer zijn de afgelopen jaren verschillende varianten in Nederland toegepast. De ervaringen bij het toepassen van de wachttijdvoorspeller als het gaat om de functionele werking, de verschijningsvorm, aandachtspunten bij beheer, enzovoort, zijn binnen de CVN geëvalueerd. Het oude document van de CVN is hierop aangepast en komt te vervallen. Het nieuwe document geeft de wegbeheerders en adviesbureaus de handvatten en aandachtspunten voor het toepassen van wachttijdvoorspellers bij langzaamverkeer oversteken. De exacte vorm en afmetingen van wachttijdindicatoren wordt in de nieuwe NEN 3322 opgenomen.

Bestanden:
pdf.png Wachttijdvoorspellers
Datum maandag 14 september 2015 14:26 Bestandsgrootte 279.79 KB Download 2.252 Download

 


CVN-publicatie: Kostenbesparing bij VRI’s (versie 1.1, april 2007)

Het vervangen van verkeersregelinstallaties (vri’s) is een dure aangelegenheid. Niet alleen de vri’s maar ook de werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen, zijn erg kostbaar. Het kan dan ook geen kwaad om af en toe kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van diverse onderdelen van een installatie en de eisen die gesteld worden aan de installatiewerkzaamheden.

In deze publicatie heeft de CVN diverse mogelijkheden op een rijtje gezet om te besparen op de kosten van (het plaatsen van) een verkeersregelinstallatie. Het zijn suggesties waarvan naar eigen inzicht gebruik gemaakt kan worden waarbij de keuze gaat tussen functionaliteit en kosten. De CVN vindt kostenbesparing op zich een goed idee maar stelt daarbij dat op veiligheid niet bespaard mag worden.

pdf.png Kostenbesparing VRI's
Datum maandag 14 september 2015 14:25 Bestandsgrootte 96 KB Download 1.896 Download

 


CVN-publicatie: De CVN C-interface (Beschrijving van de software-interface tussen het applicatieprogramma en de procesbesturing voor verkeersregeltoestellen) (1990)

De gebruikers van verkeersregeltoestellen, vertegenwoordigd in de CVN, vonden het belangrijk om te komen tot een fabrikant-onafhankelijke specificatietaal. Door een werkgroep van de CVN is hiertoe een software-interface beschreven voor de informatie uitwisseling tussen het gedeelte dat door de gebruiker moet worden toegeleverd (applicatieprogramma) en het gedeelte dat door de fabrikant wordt verzorgd (procesbesturing). De interface is opgebouwd uit gemeenschappelijke databuffers, die zowel voor het applicatieprogramma als de procesbesturing bereikbaar zijn.

De interface onderscheidt de volgende groepen databuffers:

- ingangssignalen
- uitgangssignalen
- programmastatus
- berichten
- monitoringsberichten
- systeemklok
- parameters

Verkeersregeltoestellen die de CVN C-interface ondersteunen kunnen met de gestandaardiseerde, hogere programmeertaal "C" (volgens ANSI standaard) worden geprogrammeerd.

cvn c interface

pdf.png CVN-C interface 6.1 11 november 2020
Wijzigingen in versie 6.1
 
Bij de status- en tijdinformatie is de definitie van Betrouwbaarheid gewijzigd.
 
Datum maandag 16 november 2020 08:49 Bestandsgrootte 780.67 KB Download 129 Download

pdf.png CVN-C interface 5.0 08-03-2017

Bij de versie 5.0

Bij de ingangssignalen van de detectie is de codering fluttergedrag en bij de overige ingangssignalen is de codering van lengtedetectoren toegevoegd. Bij de systeemklok is de tiende seconde toegevoegd. Bij de werkelijke programmastatus is de bron toegevoegd. Er zijn nieuwe buffers beschikbaar voor status- en tijdinformatie van statuswijzigingen van de fasecycli, reden voor extra wachttijd en omgevingsfactoren.

Datum woensdag 29 maart 2017 21:27 Bestandsgrootte 405.36 KB Download 1.562 Download

pdf.png CVN-C interface 4.0 oktober 2011

Bij de versie 40

Voor het loggen van verkeersgegevens vanuit het applicatieprogramma t.b.v. fileopslag van deze verkeersgegevens in het verkeersregeltoestel is een apart communicatiekanaal nodig dat geschikt is voor binaire data-overdracht. Hiertoe is de CVN C-interface in overleg met de ASTRIN werkgroep KAR uitgebreid met een extra berichtenbuffer.

Datum maandag 14 september 2015 14:25 Bestandsgrootte 339.42 KB Download 1.761 Download

 

 


CVN-publicatie: Eisen en specificaties akoestische signalering voetgangersoversteekplaatsen (1993)

Op initiatief van de CVN heeft een werkgroep ''Akoestische Signalering'' in 1993 een document opgesteld ten aanzien van Akoestische signalering bij voetgangersoversteekplaatsen. Uitgangspunt wasa te komen tot standaardisatie van signalen en de visueel gehandicapte dezelfde veiligheid te bieden waaraan ook de overige delen van een verkeersregelinstallatie in Nederland voldoen. De hoorbare signalen moeten overal gelijk zijn en van eenzelfde betekenis. Het akoestisch ''rood'' en/of ''groen'' moet in een bewaking zijn opgenomen conform de conflict- en lampbewaking van een verkeersregeltoestel. In 2005 is dit document aangepast.

 
pdf.png Akoestische signalering
Datum maandag 14 september 2015 14:24 Bestandsgrootte 881.64 KB Download 2.665 Download

 


Publicaties waaraan CVN heeft meegewerkt

CROW publicatie 321 "Richtlijn ontruimingstijden verkeerslichten" (2013)

Ontruimingstijden zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid bij verkeerslichten. Te korte ontruimingstijden kunnen tot onveilige situaties op het kruispunt leiden. Te lange ontruimingstijden kunnen aanleiding zijn tot roodlichtnegatie. In 2013 is de "Richtlijn ontruimingstijden verkeerslichten" geactualiseerd en uitgegeven als CROW-publicatie 321. De CVN is betrokken geweest bij het tot stand komen van de nieuwe richtlijn: dit via een lid in de werkgroep, een lid in het begeleidingsteam en terugkoppeling en discussie tijdens de CVN-vergaderingen. De nieuwe richtlijn geeft meer handvatten om de instelling van diverse parameters op basis van de werkelijke situatie op straat te kiezen (bijvoorbeeld 80 km/h, verschillende boogstralen en landbouwverkeer). Diverse voertuigkenmerken zijn op basis van verkeersonderzoek geactualiseerd. Ook is de keuze voor het maatgevende conflictpunt aangepast. De publicatie 321 is via het CROW te bestellen.

 

CROW-publicatie 313: Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen (2012)

nadere info volgt.

 

CROW-publicatie 269: Handboek Aanleg Verkeersregelinstallaties (2009)

In 2008 is door CROW de RAW-systematiek voor verkeersregelinstallaties gepubliceerd. Bij de introductie bleek dat in het land behoefte bestaat aan meer kennis over en inzicht in zaken bij de aanleg van VRI''s. Daarom is door CROW publicatie 269 "Handboek aanleg verkeersregelinstallaties" samengesteld.

In dit handboek zijn een grote hoeveelheid aandachtpunten, informatie en richtlijnen opgenomen voor alle aspecten bij de aanleg van VRI''s. Ter sprake komen wetten, normen en voorschriften, het verkeerskundig en technisch ontwerp, de keuze van materialen en systemen, en processen.

Er is een hoofdstuk gewijd aan toelichtingen op de resultaatsbeschrijvingen in de RAW-systematiek. De technische bepalingen van de RAW-systematiek zijn integraal aanwezig in het handboek. Ook is een voorbeeld van een RAW-bestek en een voorbeeld van een controlelijst (voor het verkeersregeltoestel) opgenomen.

De publicatie 269 is via het CROW te bestellen.

 

CROW-publicatie: Standaard RAW-bepalingen (hoofdstuk 35: verkeersregelinstallaties) (2008)

Tot aan het einde van de vorige eeuw waren de technische en procedure-eisen bij de aanleg van verkeersregelinstallaties beschreven in de "Eisen Verkeersregelinstallaties 1997" (EV1997). Vanaf 1997 zijn die eisen niet meer geactualiseerd of verbeterd

Vanaf 2002 is door CROW, op verzoek van CVN en IVER (initiatiefgroep verkeersregeltechnici), een nieuw pakket van eisen en bepalingen opgesteld. Deze nieuwe eisen zijn opgesteld in de vorm van de RAW-systematiek en gepubliceerd in 2008. Hiermee is het tot dan toe ontbrekende hoofdstuk 35 van de RAW-systematiek ingevuld.

In de nieuwe RAW-standaard van 2010 is het hoofdstuk 35 opgenomen. Dit hoofdstuk van de RAW-systematiek wordt door CROW actueel gehouden. Elke 5 jaar wordt een nieuwe versie van de RAW-standaard uitgegeven.
In hoofdstuk 35 RAW zijn alle technische en proces-eisen opgenomen die van belang zijn bij de bouw van verkeersregelinstallaties. Voor hoofdstuk 35 zijn ook standaard resultaatsverplichtingen opgesteld, waarmee een RAW-bestek kan worden samengesteld. In het "Algemeen Bestek Bestand" van de RAW-systematiek zijn een groot aantal keuze-bepalingen voor VRI''s toegevoegd. Hiermee kan een bestek worden aangepast naar de wensen van de wegbeheerder.

Omdat de EV1997 sterk is verouderd wordt dringend geadviseerd die niet meer toe te passen.
De stand van de hedendaagse techniek en Europese en Nederlandse normeringen past niet meer bij de EV1997. Toepassing van sterk verouderde bepalingen kan leiden tot installaties die minder veilig zijn dan men wil.

De RAW-standaard is via het CROW te bestellen.

 

CROW-publicatie 246: Onderhoud verkeersregelinstallaties (2007)

Wegbeheerders plaatsen een verkeersregelinstallatie om de verkeersveiligheid en/of doorstroming op een kruising of weggedeelte te verbeteren. Deze wegbeheerders zijn dan verantwoordelijk voor het functioneren van een verkeerregeninstallatie. Daarvoor is het belangrijk dat de installatie veilig en bedrijfszeker, dus volgens de gestelde doelen, blijft functioneren.
Wanneer dat niet het geval is, kan de afwikkeling van het verkeer stagneren. In het ergste geval kan het zelfs tot ongevallen leiden. Dan is de wegbeheerder soms nalatigheid te verwijten, als hij gebrekkig onderhoud heeft gepleegd.

Het is dus verstandig dat de wegbeheerder een concreet onderhoudsbeleid vaststelt, vastlegt en uitvoert.
Deze publicatie heeft tot doel de wegbeheerder te helpen bij het opstellen van een onderhoudsplan. Het doel van het onderhoudsplan is alle activiteiten te benoemen die noodzakelijk zijn om de geplaatste verkeersregelinstallatie gedurende hun levenscyclus veilig en bedrijfszeker te laten functioneren.

De publicatie beschrijft de verschillende soorten onderhoud, het onderhoudsplan omvat zowel het technisch als functioneel onderhoud. Technisch onderhoud betreft het inspecteren en onderhouden van de gehele verkeersregelinstallatie. Functioneel onderhoud wil zeggen: controleren of de regeling goed functioneert vanuit oogpunt van de verkeersveiligheid en –doorstroming.

De publicatie 246 is via het CROW te bestellen.