image1 image5 image2 image3 image4 image6

Werkgroepen

Een aantal CVN-leden neemt namens de CVN deel aan de volgende werkgroepen en commissies.

Normcommissie NEC 214 (NEN3384)

Vanaf 1992 heeft het werkgebied van de normcommissie NEC 214 (v.h. NEC 99) in het teken gestaan van participatie in de Europese normalisatie op het vlak van verkeersregelinstallaties.

NEC 214 heeft tot doel normen op te stellen voor systemen en apparatuur (de hardware) voor het verkrijgen van informatie over verkeersstromen (m.u.v. railvervoer), het beheersen van deze stromen en het sturen hiervan (communicatie met voertuigen, vaste en mobiele installaties en verkeersmanagement-systemen). Dit doel wordt gerealiseerd door het volgen van Europese normalisatiewerkzaamheden en het opstellen van aanvullende normen specifiek voor Nederland.

Voor de Nederlandse standpuntbepaling t.a.v. de werkzaamheden van CEN/TC 226/WG 4 vind afstemming plaats met de normcommissie 353074 “Verkeerslichten”.

Naast het behartigen van de Nederlandse belangen binnen de Europese commissies is NEC 214 verantwoordelijk voor de Nederlandse norm NEN 3384 Verkeersregelinstallaties.
NEN 3384 vormt tezamen met de drie Europese normen NEN-EN 12675 (Verkeersregelinstallaties – Functionele veiligheidseisen), NEN-EN 50556 (Verkeersregelinstallaties) en NEN-EN 50293 (Elektromagnetische compatibiliteit – Verkeersregelinstallaties) „De Norm‟ die, voor Nederland, van toepassing is voor elektrische verkeersregelinstallaties.
„De norm‟ geeft invulling aan het ministeriële besluit “Regeling Verkeerslichten” van 28 augustus 2001 m.b.t. de eisen waaraan het toe te passen verkeersregeltoestel moet voldoen.

NEC 214 vergadert vier maal per jaar. Werkwijze en omvang van de werkzaamheden worden in belangrijke mate bepaald door het nationale belang bij de onderwerpen die op Europese normalisatiewerkzaamheden aan de orde zijn (CLC/BTTF 69-3 en CEN/TC 226/WG 4).

Een compleet overzicht van normen gepubliceerd door de normcommissie staat op de website van NEN: www.nen.nl.

Normcommissie 353074 “Verkeerslichten en signaalgevers” (NEN3322)

De normcommissie 353074: "Verkeerslichten en Signaalgevers" is één van de normcommissies binnen NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut.
Deze normcommissie behartigt de Nederlandse belangen voor de Europese normen EN-12368 (Verkeerslantaarns), EN-12352 (Waarschuwingslichten) en EN-12966 (Rijstrooklichten en DRIPs).
De normcommissie is verantwoordelijk voor de Nederlandse normering van verkeerslantaarns en verkeerslichten in de norm NEN 3322.
De normcommissie heeft internationaal relaties met de technische commissie 226 van CEN (Comité Européen deNormalisation), en specifiek met de daaronder vallende werkgroep 4.
Nationaal heeft de normcommissie een relatie met de normcommissie NEC 214 (Verkeersregelinstallaties) die o.a. verantwoordelijk is voor de Nederlandse normering van de verkeersregeltoestellen.

De doelstelling van de normcommissie Verkeerslichten en Signaalgevers is de volgende:
Het in nationale en Europese normen vastleggen van door belanghebbende marktpartijen in consensus gemaakt afspraken over verkeerslichten en signaalgevers, alsmede het actueel houden van deze normen ten behoeve van het realiseren van goed zichtbare, veilige en bedrijfszekere verkeerslichten in het belang van de verkeersveiligheid, alsmede
Het leggen van een basis voor privaatrechtelijke overeenkomsten tussen overheden/opdrachtgever, leveranciers en aannemers;
Het leggen van de basis voor de CE-markering;
Aansluiting op de wettelijke regelingen Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en Regeling Verkeerslichten (RVL) van de Wegenverkeerswet.

De normcommissie Verkeerslichten en Signaalgevers is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen: bedrijfsleven, keuringsinstituut, wetenschap, Rijkswaterstaat en CVN.

Een compleet overzicht van normen gepubliceerd door de normcommissie staat op de website van NEN: www.nen.nl.

Raad van Toezicht Stichting Beheer IVERA-protocol

Het Ivera-protocol is het antwoord van de wegbeheerders en de industrie op de vraag naar een gestandaardiseerde data-uitwisseling tussen verkeersregeltoestellen en de daarmee verbonden centrale computersystemen. In het verleden gebruikte iedere leverancier eigen en niet-compatibele protocollen voor de datacommunicatie. Gevolg was dat wegbeheerders die systemen van meer leveranciers gebruikten, werden opgescheept met even zoveel beheersystemen. Zowel voor de gebruikers als de marktpartijen was dat een weinig ideale situatie. Op initiatief van vertegenwoordigers van het Rijk en de provincies (verzameld in het overlegplatform Initiatiefgroep VERkeersregeltechnici IVER), gemeenten en de vijf grote leveranciers van verkeersregelinstallaties (verenigd in de brancheorganisatie ASTRIN) zijn daarom afspraken gemaakt over een standaard voor de datacommunicatie. Dit protocol maakt het mogelijk verkeersregelinstallaties en centrales van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. 

Het beheer en de ontwikkeling van het Ivera-protocol ligt bij de Stichting Beheer Ivera-protocol. De leveranciers van VRI-automaten vormen gezamenlijk het bestuur. Naast het bestuur van de Stichting is er ook een Raad van Toezicht benoemd. Deze Raad van Toezicht ziet toe op activiteiten van de stichting, fungeert als woordvoerder en tussenpersoon en adviseert het bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door 2 personen vanuit de IVER, en 1 persoon vanuit de CVN. Namens de CVN zit Dimitri Poncin in de Raad van Toezicht.

Voor verdere informatie over de Stichting IVERA, zie de eigen website van de stichting: www.ivera.nl.

CROW-werkgroep Herziening handboek verkeerslichten

meer informatie volgt...

Werkgroep Intergroen

meer informatie volgt...